مداولات السنة الثانية ليسانس تربوي

 

 

Mise à jour 12/09/2018

 

 Semestre 3 

        Unité Fondamentale 1               Unité Découverte 1

            Unité Méthodologie 1               Unité Transversale 1

                          

       

    Semestre 4

 

             Unité Fondamentale 2              Unité Méthodologie 2 

            Unité Découverte 2                  Unité Transversale 2

 

           

       Résultat  Annuel

 

  

                

 

                                                                                          

Affichages : 3344